750YG ring
67,000 JPY
1/5
750YG ring
67,000 JPY
SIZE
1/5