750YG ring
83,500 JPY
1/5
750YG ring
83,500 JPY
SIZE
1/5